top of page

Projekta partneri / Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmija ir  starpdisciplināra kultūras un mākslas studiju augstskola, kultūras un mākslas zinātniskās izpētes, mākslinieciskās jaunrades un radošo industriju centrs.

Pētnieku grupa

Juris Urtāns_edited.jpg

Projekta ietvaros  apzinās, pētīs un rekonstruēs Baltinavas pilskalnu arheoloģisko ainavu, īstenojot lauka pētījumus un apsekojot arheoloģiskās nozīmes vietas ainavā, kā arī veicot nelielus arheoloģiskās pārbaudes darbus jaunatklātajos Baltinavas pilskalnos.

Ieva_Vitola_edited.png

Dr. art. Ieva Vītola

Vadošā pētniece

Pētījumā galvenā uzmanība tiks pievērsta pilskalnu tradīcijai mūsdienās un to nozīmei kultūrvēsturiskajā ainavā un sabiedrībā. Tiks apzināta un pētīta Baltinavas pilskalnu nozīmība vietējā kopienā un mūsdienu ainavā, kā arī veikts lauka pētījumus Baltinavā, dokumentējot mutvārdu liecības, veicot padziļinātas un daļēji strukturētas intervijas un fiksējot etnogrāfiskus novērojumus.

Jānis Meinerts_edited.jpg

Projekta ietvaros apzinās, pētīs un rekonstruēs Baltinavas pilskalnu arheoloģisko ainavu, analizējot arhīvu, tai skatā kartogrāfisko materiālu par Baltinavas arheoloģiju un  veicot Baltinavas kultūrvēsturiskās ainavas apsekojumus. Vienlaikus īstenos sadarbību ar Balvu novada pašvaldību, konsultējot par kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzības aspektiem un to iestrādi teritorijas plānošanas dokumentos.

Lolita Ozoliņa_edited.jpg

Projekta ietvaros apzinās un pētīs Baltinavas pilskalnu nozīmību vietējā kopienā un mūsdienu ainavā, kā arī veiks Baltinavas mantojuma kopienas analīzi, izstrādās metodiku padziļināto un daļēji strukturēto interviju veikšanai lauka pētījumā un piedalīsies lauka pētījumos.

Lote Katrina Cerpa_edited.jpg

Piedalīsies projekta aktivitātēs un lauka pētījumos, iesaistīsies lauka pētījumu rezultātu apstrādē, atšifrējot interviju ierakstus, aprakstot fotogrāfijas, veidojot un uzturot projekta ietvaros topošo datu bāzi ar Baltinavas arheoloģijas un vietu folkloras materiāliem. Projekta iegūtos rezultātus un pieredzi izmantos pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā.

bottom of page