top of page

Projekta partneri / Liepājas Universitāte

Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kura īsteno studijas un pētniecību humanitāro zinātņu un mākslu, dabas zinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju, pedagogu izglītības un izglītības zinātņu, sociālās labklājības, kā arī sociālo zinātņu un uzņēmējdarbības jomās.

Pētnieki

Dr. philol. Zanda Gūtmane

Vadošā pētniece

Projektā pētīs kultūru migrācijas ietekmi uz literatūras ainavu un identitātes veidošanos. Īpaša uzmanība tiks  pievērsta modernisma izpratnes veidošanās ceļam dažādu kultūru ietekmē, modernisma recepcijas un rezonanses procesiem. Pētniecības rezultātā tiks izstrādāts monogrāfijas “Logs uz Rietumiem caur Austrumiem: modernisma migrācija Latvijas literatūrā politiskā atkušņa un stagnācijas laikā” (kopā ar Sigitu Ignatjevu) manuskripts.

Sigita Ignatjeva_edited.jpg

Tiks pētīta kultūru migrācijas ietekme uz literatūras ainavu un identitātes veidošanos, modernisma migrācija padomju periodā, īpašu uzmanību pievēršot modernisma tekstu tulkošanas ceļam un tulkojumu politikas un prakses izpētei. Pētniecības rezultātā tiks izstrādāts monogrāfijas “Logs uz Rietumiem caur Austrumiem: modernisma migrācija Latvijas literatūrā politiskā atkušņa un stagnācijas laikā” (kopā ar Zandu Gūtmani) manuskripts.

Anda Kuduma_edited.jpg

Projektā, analizējot  reģionālās (Lejaskurzemes) literatūras ainavu padomju periodā (20. gs. 60.–80 .g.) un tās transformācijas kultūras kontaktu ietekmē, pētīs kultūru migrācijas ietekmi uz kultūras ainavu un identitāti.

Elina Veira_edited.jpg

Projektā tiks izstrādāts promocijas darbs, pētot dzejas telpas paplašinājumu multimediju telpā, proti, vai un kā jauno mediju piedāvātās iespējas spēj uzlabot sākotnējā poētiskā impulsa, koda nogādāšanu līdz lasītājam – mutvārdu, tekstuālās un digitālās dzejas attiecības.

Liene Millere_edited.jpg

Projektā, izstrādājot maģistra darbu, galvenā uzmanība tiks pievērsta vietas semiotikai, publiskās un privātās telpas mobilitātei, kā arī infrastruktūras (dzelzceļa staciju) antropoloģijai, dzīvesstāstu sintēzei.

bottom of page