top of page

Lekcija "Lingvistiskā ainava un identitāšu polilogs": Dr.philol. Solvita Berra (Burr)9. aprīlī no plkst. 14.00 - 15.00 platformā Zoom notiks Dr. philol. Solvitas Berras (Burr) tiešsaistes lekcija "Lingvistiskā ainava un identitāšu polilogs", ko organizē Rēzeknes Tehnoloģija akadēmija semināru cikla "Identitāšu ainavas" ietvaros.Lekcija ir plānota kā trīsdaļīgs priekšlasījums ar pēctecīgu neformālu sarunu par

publiski pieejamiem tekstiem cilvēku apdzīvotās vidēs (galvenokārt pilsētās) saistībā ar

to autoru, lasītāju, vides un to objektu dažādajām identitātēm. Publisko tekstu un

identitāšu mijiedarbe tiks aplūkota gan teorētiski, ņemot vērā jaunākās zinātniskās

atziņas un pētījumu rezultātus lingvistiskās ainavas studijās, gan arī ilustrēta ar

piemēriem no Baltijas valstīm, Eiropas un ASV.


Lekcijas sākumā tiks īsi atklāta lingvistiskās ainavas zinātniskā izpratne un tās izpētes metodoloģiskie apsvērumi, kā arī raksturoti galvenie dalībnieki lingvistiskās ainavas izveidē, uzraudzībā un uztverē. Lekcijas vidusdaļu veidos koncentrēts pārskats par lingvistiskās ainavas pētījumiem, kas ir veltīti tieši identitātes jautājumu padziļinātam iztirzājumam, īpašu

uzmanību pievēršot galvenajām tēmām, izpētes dimensijām un metodoloģiskajiem

rīkiem. Lekcijas noslēgumā tiks plašāk izvērsts jautājums par individuālo, grupu un

kolektīvo identitāšu pārvaldību multikulturālu un multilingvālu valstu lingvistiskajās

ainavās. Tas tiks darīts, aplūkojot tādus pretstatu konceptus kā “vara (ietekme) un

bezspēcība”, “iekļaušana un izslēgšana”, “vienlīdzība un diskriminācija”, “sadarbība un

konflikti”.


Pēc lekcijas dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus, izteikt viedokli par lekcijā

dzirdēto vai papildu tēmām, kā arī dalīties ar savu pieredzi.Dr. philol. Solvita Berra (Burr) ir valodniecības doktore, sociolingviste, kas jau vairāk nekā 15

gadus daudzpusīgi analizē pilsētu publiskos rakstveida tekstus jeb lingvistisko ainavu

un ar tiem saistītos diskursus sabiedrībā. Profesionālā pieredze ir veidojusies,

piedaloties vairāk nekā 90 starptautiskās konferencēs un simpozijos (piem., Vācijā,

Somijā, Jaunzēlandē, ASV), publicējot vairāk nekā 80 zinātniskos rakstus latviešu un

angļu valodā, piecus gadus strādājot Vašingtonas Universitātē (ASV) un veiksmīgi

realizējot ERAF pēcdoktorantūras projektu “Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs

resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” (2017-2021).

Pēdējos gados Solvitas pētniecisko interešu lokā ir dažādu valodu un kultūru

sakari (t.sk. glokalizācija) lingvistiskajā ainavā, valodas politika un pārvaldība saistībā ar

lingvistisko ainavu un publisko tekstu izmantojums pedagoģiskiem nolūkiem. Šobrīd

aktīvs darbs kopā ar čehu kolēģiem notiek pie kolektīvās monogrāfijas “Linguistic

Landscapes and Multilingualism” (red. D.Gorter un J.Cenoze) nodaļas sagatavošanas

par valodu konfliktiem un lingvistiskajām ainavām bijušajās komunistiskajās valstīs

Eiropā. Savukārt kopā ar kolēģi no Indiānas Universitātes (ASV) ir uzsākts neliels

projekts, kurā tiek salīdzinātas kara izraisītās izmaiņas valodas politikā, valodu lietojumā

(t.sk. lingvistiskajā ainavā) un vietējo iedzīvotāju lingvistiskajā labbūtībā.

Lekcija tiek organizēta Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta "IDEUM. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008 ietvaros.Comments


bottom of page